top of page

PRIVACY STATEMENT

Privacyverklaring Ceder Art

 

Inleiding

 

Ceder Art ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed als mogelijk te beschermen. Ceder Art is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 81133596 en gevestigd aan het adres Wilhelminaplein 17 (5104 HB) in Dongen.

 

Als u contact met Ceder Art wenst op te nemen over deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kunt zich richten tot Martine Klijn-Mathijsen via e-mailadres: info@cederart.com

 

Verzamelde persoonsgegevens

 

Bezoek website

Indien u de website bezoekt dan legt Ceder Art bepaalde persoonsgegevens vast op servers. Dit wordt gedaan door middel van cookies. Ceder Art gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u daarmee akkoord gaat. U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. Ceder Art attendeert u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Contact

Indien u contact met Ceder Art opneemt via de website, e-mail of op andere wijze, dan slaat Ceder Art de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op. Het betreft onder andere, maar niet uitsluitend uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres, maar ook andere persoonsgegevens die uit eigen beweging verstrekt.

 

Verstrekking van opdrachten en aankoop producten

Indien u een bestelling plaatst bij Ceder Art, registreert Ceder Art in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, (factuur)adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-/bankrekeningnummer.

 

Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor onze mailinglijst of nieuwsbrief of hier toestemming voor geeft, dan registreert Ceder Art uw voor- en achternaam en e-mailadres. Uw voor- en achternaam en e-mailadres worden dan toegevoegd aan de lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard. Deze berichten bevatten informatie over de diensten en producten van Ceder Art.

 

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat u gegevens worden gebruikt voor voorgenoemde marketing doeleinden, dan kunt u dit aangeven door contact op te nemen met Ceder Art via de bovenstaande contactgegevens.

 

Doelen en grondslagen

 

Ceder Art verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of producten afneemt of omdat u deze gegevens uit eigen beweging heeft verstrekt (bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van het contactformulier op de website). Meer specifiek gebruikt Ceder Art de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op grond van de hierna genoemde grondslagen.

 

Doeleinden

Klantcontact: Ceder Art verwerkt uw gegevens om contact met u te leggen en te onderhouden voorafgaand, tijdens en rondom de (aanstaande) dienstverlening en levering van producten, onder meer om uw vragen te kunnen beantwoorden en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Grondslagen

 • De door u verleende toestemming; en/of

 • De uitvoering van de overeenkomst tussen en Ceder Art
   

Uitvoering overeenkomst: Ceder Art verwerkt uw gegevens ten behoeve van het uitvoeren van overeenkomsten tot opdracht en/of verkoop van producten.

Grondslagen

 • De door u verleende toestemming; en/of

 • De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Ceder Art
   

Administratieve communicatie: Ceder Art verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van administratieve doeleinden, onder meer om gemaakte afspraken te bevestigen en facturen te versturen.

Grondslagen

 • De door u verleende toestemming; en/of

 • De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Ceder Art

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Ceder Art is in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te registreren, bewaren en/of te verstrekken aan de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens en/of andere overheidsinstanties.

 • De door u verleende toestemming; en/of

 • Het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten

 

Reclame, mailings en/of nieuwsbrieven: Ceder Art verwerkt uw persoonsgegevens om u informatie te geven over producten en diensten uit haar aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent.

 • De door u verleende toestemming (waaronder toestemming in de vorm van aanmelding voor de mailinglijst of nieuwsbrief)
   

Optimale werking van de website: Ceder Art verwerkt persoonsgegevens door middel van cookies, zodat de website optimaal functioneert.

 • De door u verleende toestemming; en/of

 • Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van [naam onderneming]

 

Gegevens en derden

Uw persoonsgegevens worden in principe niet aan derden verstrekt. Alleen aan directe partners die zorg dragen voor rechtstreekse verzending van een op maat gemaakte print. De website van Ceder Art bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Ceder Art heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Persoonsgegevens van minderjarigen

Het is voor Ceder Art niet mogelijk te controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Als u vermoedt dat er zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via voorgenoemde contactgegevens.

 

Beveiliging

Ceder Art heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Helaas is het, ondanks passende maatregelingen, onmogelijk te garanderen dat derden persoonsgegevens niet onrechtmatig gebruiken. Ceder Art is niet aangesloten bij een klachten-en/of geschillencommissie. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt u verzocht contact op te nemen via voorgenoemde contactgegevens.

 

Bewaartermijnen

Ceder Art bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten. Indien u klant van Ceder Art bent, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard totdat de wederzijdse verplichtingen voldaan zijn en zoveel langer als noodzakelijk is in verband met wettelijke verplichtingen die rusten op Ceder Art.

 

Ceder Art kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. In ieder geval worden uw persoonsgegevens door Ceder Art verwijderd. Ceder Art  zal dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving. Ook zal Ceder Art de informatie bewaren indien zij ervan uit mag gaan dat zij daar een redelijk belang bij heeft.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Ceder Art te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of het wissen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten, dient u uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Ceder Art zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

 

U heeft ook te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Let op: een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Ceder Art het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt, beëindigen. In geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens zal Ceder Art de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te verwerken of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen uw verzoek verzetten.

 

Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld aan het begin van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. In alle gevallen zal Ceder Art u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat Ceder Art  aan uw verzoek heeft gegeven.

 

Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Ceder Art . Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Ceder Art behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente privacyverklaring vindt u altijd op onze website www.cederart.com. Ceder Art adviseert u regelmatig op de website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd in deze privacyverklaring. 

bottom of page